Statut

Statut

Statut Stowarzyszenia Mensa Polska

I. Postanowienia ogólne
§1

Stowarzyszenie Mensa Polska, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, działa na podstawie przepisów polskiego prawa, w tym w szczególności ustawy „Prawo o stowarzyszeniach”.

§2
 1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Kraków.
§3
 1. Stowarzyszenie jest samorządnym członkiem Mensa International.
 2. Jako członek i partner Mensa International, Stowarzyszenie używa nazwy „Mensa” i znaków graficznych za zgodą Mensa International lub Mensa International Ltd., które uprawnione są do dysponowania tymi znakami i tą nazwą.
 3. Stowarzyszenie w swojej działalności stosuje postanowienia aktów normatywnych przyjętych przez organy Mensa International. Nie dotyczy to postanowień sprzecznych z przepisami powszechnie obowiązującego w Polsce prawa.
 4. Uznanie Stowarzyszenia przez Mensa International za Mensę krajową nakłada na Stowarzyszenie obowiązek przekazywania na rzecz Mensa International stosownej części uzyskiwanych przez siebie dochodów zgodnie z postanowieniami aktów normatywnych przyjętych przez International Board of Directors.

II. Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji. Charakter Stowarzyszenia
§4

Celem Stowarzyszenia jest odkrywanie i pielęgnowanie inteligencji człowieka dla dobra ludzkości, popieranie badań naukowych określających charakter, rodzaj oraz zastosowanie ludzkiej inteligencji, prowadzenie działalności kulturalnej, a także stwarzanie dla swoich członków korzystnego środowiska intelektualnego.

§5
 1. Stowarzyszenie stanowi forum wzajemnej wymiany intelektualnej między jego członkami.
 2. Działalność Stowarzyszenia obejmuje w szczególności wymianę pomysłów poprzez wykłady, dyskusje, pisemne opracowania, działalność grup zainteresowań, spotkania na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym, a także badanie opinii i postaw członków Stowarzyszenia oraz pomoc badaczom – zarówno członkom Stowarzyszenia, jak i jego sympatykom – przeprowadzającym badania na tematy związane z działalnością Stowarzyszenia i rozwojem ludzkiej inteligencji.
 3. Cele, o których mowa w §4, Stowarzyszenie realizuje m.in. poprzez:
  1. organizowanie konferencji, szkoleń, warsztatów, seminariów, debat, spotkań, paneli dyskusyjnych,
  2. prowadzenie projektów o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, naukowym lub artystycznym, w tym zajęć dydaktycznych, konkursów, olimpiad, imprez, wydarzeń, wyjazdów, a także wspieranie takiej działalności realizowanej przez inne podmioty, w tym w szczególności przez instytucje publiczne,
  3. opracowywanie ekspertyz i opinii związanych z celem Stowarzyszenia,
  4. prowadzenie działalności wydawniczej, m.in. poprzez wydawanie biuletynu Stowarzyszenia,
  5. wyróżnianie produktów wspierających rozwój intelektualny.
§6
 1. Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność w celach innych niż zarobkowe.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą stosownie do przepisów Prawa o stowarzyszeniach.
 3. Dochód osiągany przez Stowarzyszenie przeznaczany jest wyłącznie na realizację celów statutowych Stowarzyszenia i nie może być rozdzielany pomiędzy członków Stowarzyszenia.
§7

Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, dotacji, dochodów z działalności własnej, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej.

§8

Członkowie Stowarzyszenia mogą reprezentować różnorodny zakres poglądów.
Stowarzyszenie nie ma prawa podejmowania akcji politycznych, wyrażania opinii o charakterze ideologicznym, filozoficznym, politycznym lub religijnym, ani też angażowania się w działalność organizacji o takim charakterze.

§9
 1. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo powoływania grup członkowskich na zasadach określonych postanowieniami niniejszego Statutu oraz innych wewnętrznych aktów normatywnych obowiązujących w Stowarzyszeniu.
 2. Członkowie lub grupy członkowskie mają prawo do publicznego wyrażania własnych poglądów na dowolne tematy pod warunkiem, że poglądów tych nie przypisują Stowarzyszeniu.
§10

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków, do prowadzenia swych działań może jednak zatrudniać pracowników na warunkach określonych postanowieniami niniejszego Statutu oraz innych wewnętrznych aktów normatywnych obowiązujących w Stowarzyszeniu.


III. Zasady przynależności do Stowarzyszenia, prawa i obowiązki członków

§11

Przynależność do Stowarzyszenia jest dobrowolna.

§12
 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być obywatele polscy oraz cudzoziemcy.
 2. Członkami Stowarzyszenia mogą być również osoby małoletnie, z ograniczeniami wynikającymi z przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach.
§13
 1. Warunkami uzyskania uprawnienia do przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia są:
  1. przystąpienie do testowego badania inteligencji wykonywanego za pomocą testu zatwierdzonego przez Głównego Psychologa Mensy i uzyskanie wyniku umieszczającego daną osobę w górnych 2% populacji lub aktualne członkostwo w jednym ze stowarzyszeń będących członkami Mensa International,
  2. uiszczenie opłaty związanej z przyjęciem w poczet członków Stowarzyszenia,
  3. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Stowarzyszenie, jeśli uzyskanie takiej zgody przez Stowarzyszenie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa,
  4. złożenie deklaracji członkowskiej zawierającej oświadczenie o przystąpieniu do Stowarzyszenia.
 2. Z zastrzeżeniem postanowień §14 ust. 2, członkostwo Stowarzyszenia uzyskuje się w chwili spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1 powyżej, i przyjęcia przez Zarząd deklaracji członkowskiej.
§14
 1. Członkostwo ustaje na skutek:
  1. śmierci,
  2. rezygnacji złożonej Zarządowi na piśmie,
  3. rozwiązania Stowarzyszenia,
  4. wykluczenia ze Stowarzyszenia orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego,
  5. zastosowania w stosunku do danej osoby przez organy Mensa International sankcji skutkującej zakazem członkostwa w Mensie,
  6. nieopłacenia składki członkowskiej w wysokości i terminie określonych uchwałą Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia.
 2. W przypadku utraty członkostwa z powodu, o którym mowa w ust. 1 lit. f) powyżej, członkostwo uzyskuje się ponownie poprzez opłacenie składki członkowskiej za rok, w którym następuje zapłata składki, oraz przekazanie Zarządowi informacji o opłaceniu składki.
§15

Obowiązkiem członka Stowarzyszenia jest:

 1. przestrzeganie postanowień Statutu i innych wewnętrznych aktów normatywnych obowiązujących w Stowarzyszeniu,
 2. terminowe opłacanie składek członkowskich.
§16

Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do:

 1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
 2. czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Mensa International na zasadach określonych regulacjami Mensa International,
 3. uczestniczenia w referendach na zasadach określonych w niniejszym Statucie i innych wewnętrznych aktach normatywnych obowiązujących w Stowarzyszeniu,
 4. uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,
 5. zgłaszania postulatów i wniosków władzom Stowarzyszenia,
 6. korzystania zgodnie z przeznaczeniem z urządzeń i środków Stowarzyszenia przeznaczonych do wspólnego użytku członków Stowarzyszenia.

IV. Władze Stowarzyszenia

§17
 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie członków,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna,
  4. Sąd Koleżeński.
 2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa dwa lata. Daną funkcję w tych władzach można pełnić wielokrotnie, przy czym liczba kolejnych pełnych kadencji nie może przekroczyć dwóch.
 3. Kadencja Sądu Koleżeńskiego trwa trzy lata. Funkcję w Sądzie Koleżeńskim można pełnić wielokrotnie.
 4. Nie można jednocześnie pełnić funkcji w więcej niż jednym z następujących organów władz Stowarzyszenia: Zarządzie, Komisji Rewizyjnej, Sądzie Koleżeńskim.
 5. Osoby pełniące funkcje w Zarządzie, Komisji Rewizyjnej, Sądzie Koleżeńskim, osoby pełniące funkcję koordynatora, o którym mowa w §27, osoby pełniące funkcje w Komisji Wyborczej, w Komisji Referendalnej oraz Redaktor biuletynu Stowarzyszenia:
  1. rekrutują się wyłącznie spośród członków Stowarzyszenia,
  2. nie mogą z tytułu pełnionych przez siebie funkcji otrzymywać wynagrodzenia ze środków Stowarzyszenia z wyjątkiem zwrotu uzasadnionych wydatków poniesionych w związku z pełnieniem tych funkcji.

IV.1. Walne Zebranie członków

§18
 1. Walne Zebranie członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Uchwały na Walnym Zebraniu członków podejmowane są zwykłą większością głosów z wyjątkiem sytuacji, gdy Statut przewiduje większość kwalifikowaną. Uchwały Walnego Zebrania członków są ważne bez względu na liczbę osób biorących udział w głosowaniu.
§19
 1. Każdego roku, w terminie do końca czerwca, odbywa się Zwyczajne Walne Zebranie członków.
 2. Termin Zwyczajnego Walnego Zebrania członków Zarząd podaje do wiadomości członków w biuletynie Stowarzyszenia nie później niż na jeden miesiąc przed datą tego Zebrania.
 3. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania członków jest m.in.:
  1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu,
  2. udzielenie Zarządowi absolutorium za okres jego kadencji,
  3. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
  4. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego.
§20
 1. Zarząd z inicjatywy własnej lub na wniosek:
  1. Komisji Rewizyjnej,
  2. co najmniej pięćdziesięciu członków Stowarzyszenia zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie członków.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków odbywa się nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia wniosku, o którym mowa w ust. 1 powyżej, przy czym nie wcześniej niż w terminie jednego miesiąca od dnia poinformowania członków Stowarzyszenia o zwołaniu takiego zebrania.
 3. Termin Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków Zarząd podaje do wiadomości członków w biuletynie Stowarzyszenia nie później niż na jeden miesiąc przed terminem tego Zebrania.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
§21

Do uprawnień Walnego Zebrania członków należy:

 1. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania członków,
 2. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 3. uchwalanie programu działalności Stowarzyszenia,
 4. uchwalanie regulaminów Stowarzyszenia,
 5. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi za okres jego kadencji na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 6. zatwierdzanie wyników wyborów do Zarządu,
 7. zatwierdzanie zmian w Statucie,
 8. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 9. ustalanie wysokości opłaty związanej z przyjęciem w poczet członków Stowarzyszenia,
 10. ustalanie wysokości i warunków płatności składek członkowskich,
 11. powoływanie Komisji Rewizyjnej,
 12. powoływanie Głównego Arbitra oraz arbitrów wchodzących w skład Sądu Koleżeńskiego,
 13. podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
 14. powoływanie Redaktora Naczelnego biuletynu Stowarzyszenia, o którym mowa w §48,
 15. rozpatrywanie wniosków Sądu Koleżeńskiego,
 16. rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,
 17. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Sądu Koleżeńskiego,
 18. przeprowadzanie wyborów uzupełniających,
 19. podejmowanie uchwały w przedmiocie odwołania z funkcji Prezesa,
 20. powoływanie Komisji Wyborczej,
 21. określanie funkcji w Zarządzie, na które przeprowadzane są wybory, przy czym funkcjami takimi muszą być co najmniej Prezes, Sekretarz oraz Skarbnik.

IV.2. Zarząd

§22
 1. W skład Zarządu wchodzi od trzech do ośmiu osób.
 2. Wybory do Zarządu zatwierdzane są przez Walne Zebranie członków Stowarzyszenia.
 3. Zarząd składa się z Prezesa, Sekretarza, Skarbnika oraz pozostałych członków Zarządu.
 4. Zarząd działa na podstawie niniejszego Statutu oraz Regulaminu Zarządu uchwalonego przez Walne Zebranie członków.
§23
 1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa lub Sekretarza, a w przypadku wakatu na tych stanowiskach – przez jednego z członków Zarządu:
  1. nie rzadziej niż raz na kwartał,
  2. na wniosek co najmniej dwóch członków Zarządu lub na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lit. b) powyżej, posiedzenie odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia złożenia stosownego wniosku.
§24
 1. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia,
  2. reprezentowanie Stowarzyszenia,
  3. prowadzenie spraw Stowarzyszenia, w tym zarządzanie majątkiem i finansami Stowarzyszenia,
  4. zwoływanie Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Walnych Zebrań członków Stowarzyszenia.
 2. Zarząd na koniec każdego roku swojej działalności przedstawia Walnemu Zebraniu członków sprawozdanie ze swojej działalności.
 3. Uchwały Zarządu dla swej ważności wymagają zwykłej większości głosów, przy czym przy równej liczbie głosów decyduje głos Prezesa, a w razie jego nieobecności – głos przewodniczącego posiedzenia. Kworum przy podejmowaniu uchwał stanowi ponad połowa składu Zarządu.
 4. Prawo reprezentowania Stowarzyszenia wobec osób trzecich przysługuje Prezesowi lub osobie przez niego upoważnionej.
 5. Do ważności pism i dokumentów wymagany jest podpis jednego członka Zarządu, natomiast do zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Skarbnika.
§25
 1. Wakat w Zarządzie może być obsadzony w wyniku uchwały Zarządu.
 2. Obsadzenie wakatu Prezesa wymaga przeprowadzenia nowych wyborów.
 3. Kadencja członka Zarządu powołanego w skład Zarządu w drodze uchwały, o której mowa w ust. 1 powyżej, upływa wraz z upływem kadencji tego Zarządu.
§26
 1. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  1. upływu kadencji,
  2. utraty członkostwa w Stowarzyszeniu,
  3. rezygnacji złożonej Zarządowi na piśmie,
  4. stosownego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego,
  5. nieuczestniczenia w pracach Zarządu (stwierdzenie tego stanu wymaga uchwały Zarządu podjętej zgodnie z postanowieniami stosownego regulaminu).
 2. Prezes przestaje pełnić swoją funkcję na skutek:
  1. upływu kadencji,
  2. utraty członkostwa w Stowarzyszeniu,
  3. rezygnacji złożonej Walnemu Zebraniu członków na piśmie,
  4. uchwały Walnego Zebrania członków.
 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 lit. b), c) i d) powyżej, Walne Zebranie członków w drodze uchwały powołuje nowego Prezesa na kadencję trwającą do czasu zatwierdzenia przez Walne Zebranie członków wyników najbliższych wyborów.
 4. Uchwała, o której mowa w ust. 2 lit. d) powyżej, dla swej ważności wymaga większości 2/3 głosów.
§27
 1. Zarząd może powoływać koordynatorów do wskazanych przez siebie zadań.
 2. Zakres zadań i okres, na jaki powoływany jest koordynator, o którym mowa w ust. 1 powyżej, określony jest w uchwale Zarządu.
 3. Koordynator, o którym mowa w ust. 1 powyżej, może być odwołany przez Zarząd przed upływem okresu, na jaki został powołany.

IV.3. Komisja Rewizyjna

§28
 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu członków wybieranych przez Walne Zebranie członków.
 2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrola działalności Stowarzyszenia,
  2. występowanie do Zarządu i do Walnego Zebrania z wnioskami pokontrolnymi,
  3. przedstawianie Walnemu Zebraniu członków wniosków w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
  4. występowanie do Zarządu z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków,
  5. występowanie do Zarządu z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu – wniosek ten Komisja Rewizyjna podejmuje w formie uchwały.
 4. Komisja Rewizyjna na koniec każdego roku swojej działalności przedstawia Walnemu Zebraniu członków sprawozdanie ze swojej działalności.
 5. Komisja Rewizyjna działa na podstawie niniejszego Statutu oraz Regulaminu Komisji Rewizyjnej uchwalonego przez Walne Zebranie członków.
§29
 1. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:
  1. upływu kadencji,
  2. utraty członkostwa w Stowarzyszeniu,
  3. rezygnacji złożonej Komisji Rewizyjnej na piśmie,
  4. stosownego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego.
 2. Wakat w Komisji Rewizyjnej może być obsadzony uchwałą Komisji Rewizyjnej.

IV.4. Sąd Koleżeński

§30
 1. W skład Sądu Koleżeńskiego wchodzi Główny Arbiter i od dwóch do czterech arbitrów.
 2. Główny Arbiter i arbitrzy powoływani są przez Walne Zebranie członków w drodze uchwały.
§31
 1. Sąd Koleżeński jest organem, do którego celów należy:
  1. poszukiwanie sposobów rozwiązywania sporów związanych z działalnością w Stowarzyszeniu poprzez dążenie do pojednania i ugody między stronami (mediacje),
  2. rozwiązywanie sporów powstałych w wyniku prowadzonej działalności związanej ze Stowarzyszeniem między członkami Stowarzyszenia, między członkami a władzami Stowarzyszenia oraz między władzami Stowarzyszenia (arbitraż),
  3. rozpatrywanie spraw związanych z naruszeniem przez członków Stowarzyszenia postanowień Statutu, uchwał władz oraz innych wewnętrznych aktów normatywnych obowiązujących w Stowarzyszeniu,
  4. orzekanie w kwestiach zgodności ze Statutem wewnętrznych aktów normatywnych obowiązujących w Stowarzyszeniu i decyzji władz Stowarzyszenia.
 2. Sąd Koleżeński na koniec każdego roku swojej działalności przedstawia Walnemu Zebraniu członków sprawozdanie ze swojej działalności.
 3. Sąd Koleżeński działa na podstawie postanowień niniejszego Statutu oraz Regulaminu Sądu Koleżeńskiego uchwalonego przez Walne Zebranie członków.
§32
 1. W celu rozstrzygnięcia sporu członek Stowarzyszenia lub organ władz Stowarzyszenia ma obowiązek wyczerpania drogi postępowania wewnątrz Stowarzyszenia, zanim wystąpi o rozstrzygnięcie sporu poza Stowarzyszeniem.
 2. Niezastosowanie się do obowiązku określonego w ust. 1 powyżej może być uznane za działanie na szkodę Stowarzyszenia.
§33
 1. W przypadku stwierdzenia przez Sąd Koleżeński, że członek Stowarzyszenia popełnił czyn uznawany za działanie na szkodę Stowarzyszenia, Sąd Koleżeński może w drodze orzeczenia wykluczyć tego członka ze Stowarzyszenia lub nałożyć na niego karę dyscyplinarną.
 2. Karami dyscyplinarnymi są:
  1. upomnienie,
  2. nagana,
  3. zawieszenie w prawach członkowskich na okres nieprzekraczający 1 roku.
 3. W toku postępowania przed Sądem Koleżeńskim stronom postępowania gwarantuje się zachowanie zasad i praw konstytucyjnych.
§34
 1. Od decyzji Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania członków, którego uchwała jest ostateczna.
 2. Odwołanie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, przekazuje się Głównemu Arbitrowi w terminie 30 dni od dnia powiadomienia o orzeczeniu Sądu Koleżeńskiego. Główny Arbiter przedkłada żądanie pod obrady najbliższego Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia.

V. Wybory i referenda

§35
 1. Wybory i referenda odbywają się drogą pisemną za pośrednictwem poczty tradycyjnej.
 2. Dopuszcza się przekazywanie głosów drogą elektroniczną.
 3. Karty do głosowania mogą być zamieszczane w biuletynie Stowarzyszenia, wysyłane osobno lub udostępniane drogą elektroniczną.

V.1. Wybory

§36
 1. W celu przeprowadzenia wyborów do Zarządu każdego nieparzystego roku Walne Zebranie członków wyznacza Komisję Wyborczą.
 2. Komisja Wyborcza składa się z trzech do pięciu członków.
 3. Żaden z członków Komisji Wyborczej nie może być członkiem aktualnego Zarządu ani kandydatem do nowego.
§37

Obowiązkiem Komisji Wyborczej jest przeprowadzenie wyborów. W tym celu Komisja Wyborcza jest zobowiązana do:

 1. Zamieszczenia informacji o nowych wyborach w biuletynie Stowarzyszenia nie później niż do 1 września roku nieparzystego. Informacja powinna zawierać określenie sposobu zgłaszania kandydatów oraz kryterium ważności zgłoszeń. Termin zgłaszania kandydatów mija 15 grudnia roku nieparzystego, przy czym termin uważa się za zachowany tylko w przypadku doręczenia zgłoszenia Komisji Wyborczej przed upływem tego terminu.
 2. Rozesłania wszystkim uprawnionym do głosowania kart do głosowania nie później niż w terminie do 15 lutego roku parzystego.
 3. Zliczenia głosów i sprawdzenia ich ważności. Przy liczeniu głosów powinna być obecna co najmniej połowa składu Komisji Wyborczej. Termin nadsyłania głosów upływa 15 marca roku parzystego, przy czym termin uważa się za zachowany tylko w przypadku doręczenia głosu Komisji Wyborczej przed upływem tego terminu.
 4. Powiadomienia o wynikach wyborów do Zarządu oraz do zamieszczenia w biuletynie Stowarzyszenia informacji o wynikach wyborów nie później niż do 15 kwietnia roku parzystego.
 5. Przedstawienia Walnemu Zebraniu członków sprawozdania z przeprowadzonych wyborów w celu zatwierdzenia ich poprawności.
§38
 1. Każdy członek Stowarzyszenia może zgłosić Komisji Wyborczej:
  1. swoją kandydaturę,
  2. kandydaturę innego członka,
  3. kandydatury innych członków na funkcje w Zarządzie.
 2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, powinno mieć formę pisemną. Zgłoszenie przekazuje się Komisji Wyborczej.
 3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zawiera:
  1. oświadczenie co najmniej piętnastu członków Stowarzyszenia o poparciu dla zgłaszanego kandydata,
  2. pisemne oświadczenie kandydata, w którym wyraża on zgodę na kandydowanie.
§39
 1. Na każdą funkcję zostaje wybrany ten kandydat, na którego oddano największą liczbę ważnych głosów, a poprawność wyborów została zatwierdzona przez Walne Zebranie członków.
 2. W przypadku, w którym dwóch lub więcej kandydatów otrzyma jednakową liczbę głosów, decyzję w przedmiocie wyboru jednego z tych kandydatów na daną funkcję podejmuje w drodze uchwały Walne Zebranie członków.
 3. Jeśli na daną funkcję, w terminie wskazanym w §37 ust. 1 powyżej, zgłoszony zostanie tylko jeden kandydat, jego kandydatury nie poddaje się pod głosowanie. Kandydata uznaje się za wybranego, jeśli poprawność wyborów zostanie zatwierdzona przez Walne Zebranie członków.
 4. Jeśli na daną funkcję, w terminie wskazanym w §37 ust. 1 powyżej, nie zostanie zgłoszony żaden kandydat, wyboru na daną funkcję dokonuje Walne Zebranie członków.
§40
 1. Karta do głosowania zawiera w szczególności:
  1. imiona i nazwiska kandydatów ze wskazaniem funkcji, o którą ubiega się dany kandydat,
  2. informacje o sposobie głosowania, w tym w szczególności informacje o sposobie i terminie oddawania głosu,
  3. informację o tym, którzy z kandydatów startują we wspólnym bloku.
§41

Każdy z kandydatów uprawniony jest do wyznaczenia swojego męża zaufania, który może być obecny w czasie liczenia głosów przez Komisję Wyborczą.


V.2. Referenda

§42
 1. W celu przeprowadzenia referendum Zarząd powołuje Komisję Referendalną.
 2. Komisja Referendalna składa się z trzech do pięciu osób.
 3. Żaden z członków Komisji Referendalnej nie może być członkiem aktualnego Zarządu.
§43

Obowiązkiem Komisji Referendalnej jest przeprowadzenie referendum. W tym celu Komisja Referendalna zobowiązana jest do:

 1. Zamieszczenia w biuletynie Stowarzyszenia informacji o referendum, przedmiocie głosowania, kryteriach ważności głosów oraz terminie ich nadsyłania. Informacje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Komisja Referendalna zamieszcza nie później niż w terminie 60 dni od dnia powołania Komisji Referendalnej.
 2. Rozesłania wszystkim uprawnionym do głosowania kart do głosowania w terminie, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
 3. Zliczenia głosów i sprawdzenia ich ważności.
 4. Powiadomienia Zarządu o wynikach referendum oraz do zamieszczenia w biuletynie Stowarzyszenia informacji o wynikach referendum nie później ni ż w terminie 60 dni od dnia, w którym upłynął termin nadsyłania głosów.
§44

Wniosek będący przedmiotem referendum uważa się za przyjęty, jeśli za wnioskiem oddano ponad połowę ze wszystkich oddanych głosów ważnych.


VI. Zasady dokonywania zmian Statutu

§45
 1. Dokonanie zmian w Statucie wymaga przeprowadzenia referendum.
 2. Propozycje zmian w Statucie są zgłaszane przez Zarząd, Komisję Rewizyjną, Głównego Arbitra lub przez grupę co najmniej dwudziestu pięciu członków Stowarzyszenia.
 3. Proponowane zmiany Statutu powinny pozostawać w zgodzie z wymogami przyjętymi przez organy Mensa International, chyba że wymogi te pozostają w sprzeczności z przepisami bezwzględnie obowiązującego w Polsce prawa.
 4. Poprawność przeprowadzenia referendum powinna być zatwierdzona przez Walne Zebranie członków.

VII. Rozwiązanie Stowarzyszenia

§46
 1. Decyzję w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje w drodze uchwały Nadzwyczajne Walne Zebranie członków zwołane w tym celu.
 2. Uchwała, o której mowa w ust. 1 powyżej, dla swej ważności wymaga większości 2/3 głosów.
 3. Podejmując uchwałę, o której mowa w ust. 1 powyżej, Nadzwyczajne Walne Zebranie członków powołuje likwidatorów Stowarzyszenia.
 4. Majątek Stowarzyszenia pozostały po przeprowadzeniu likwidacji Stowarzyszenia likwidatorzy przekazują na rzecz Mensa International. Jeśli przekazanie majątku na rzecz Mensa International jest niemożliwe, likwidatorzy przekazują ten majątek organizacji (fundacji, stowarzyszeniu) działającej na rzecz dzieci szczególnie uzdolnionych.

VIII. Postanowienia dodatkowe

§47
 1. Członkowie Stowarzyszenia mający wspólne zainteresowania w celu wspólnej realizacji tych zainteresowań mogą zawiązać grupę członkowską (SIG – Special Interest Group).
 2. Dopuszcza się tworzenie grup na podstawie innych kryteriów niż wymienione w ust. 1 powyżej.
 3. W celu zawiązania grupy, o której mowa w ust. 1 lub 2 powyżej, członkowie założyciele występują z wnioskiem do Zarządu o zgodę na utworzenie takiej grupy.
 4. Zarząd podejmuje decyzję w sprawie utworzenia grupy członkowskiej w drodze uchwały.
 5. Grupy członkowskie, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, działają na podstawie niniejszego Statutu i innych wewnętrznych aktów normatywnych obowiązujących w Stowarzyszeniu.
§48
 1. Redaktor biuletynu Stowarzyszenia jest powoływany przez Walne Zebranie i przed nim ponosi odpowiedzialność za swoje działania.
 2. W przypadku wakatu spowodowanego rezygnacją lub niewywiązywaniem się z obowiązków redaktora Zarząd powołuje osobę pełniącą obowiązki redaktora biuletynu Stowarzyszenia do czasu najbliższego Walnego Zebrania.
 3. Wydawanie biuletynu finansowane jest ze środków Stowarzyszenia.

Nowy tekst statutu uchwalony przez Walne Zebranie 9 czerwca 2012 roku.

Zaakceptowany przez KRS 28 maja 2013 roku