GRA PRIX 2020

Plebiscyt Mensy na najpopularniejsze gry planszowe

REGULAMIN PLEBISCYTU

Preambuła

Plebiscyt Mensy na najpopularniejszą grę planszową jest konkursem organizowanym przez Stowarzyszenie Mensa Polska i polega na wskazaniu najpopularniejszych gier dystrybuowanych w Polsce. Do głosowania upoważnieni są jedynie członkowie Stowarzyszenia. Nagroda jest wyróżnieniem bazującym na popularności gry wśród członków Stowarzyszenia i ma charakter promocyjny. Kryterium nadrzędnym jest ocena popularności gry, a nie jej wartości merytorycznej.

§ 1. Słownik

 • Gra – gra towarzyska w formie fizycznej, wydawana przez krajowego producenta lub dystrybutora na terenie Polski;
 • Plebiscyt – projekt mający na celu wyłonienie trzech najpopularniejszych gier;
 • Organizator – Wyodrębniony zespół Stowarzyszenia Mensa Polska, z siedzibą przy ul. Rakowicka 10B/4, 31-511 Kraków, ustanawiający Regulamin;
 • Uczestnik – osoba biorąca czynny udział w głosowaniu;
 • Stowarzyszenie – Stowarzyszenie Mensa Polska jako całość wspólnoty Uczestników;
 • Nominowany – producent krajowy lub dystrybutor na terenie Polski, biorący bierny udział w głosowaniu, którego twórczość jest przedmiotem oceny Uczestników;
 • Laureaci – zwycięzcy Finału w kategoriach Gra Prix 2020 oraz dwa wyróżnienia;
 • Nagroda – wyróżnienie przyznawane laureatowi plebiscytu. Organizator przewidział 3 nagrody: Gra Prix 2020 oraz dwa wyróżnienia;
 • Nominacje – faza wyselekcjonowania Nominowanych do etapu pn. Finał
 • Finał – głosowanie na najpopularniejsze gry spośród wyszczególnionych w Nominacjach;
 • Kanał komunikacji – wewnętrzne kanały komunikacji z dostępem jedynie dla członków Stowarzyszenia;
 • Regulamin – wszelka treść zawarta w niniejszym regulaminie określająca warunki Plebiscytu.

§ 2. CEL PLEBISCYTU

 1. Nawiązanie współpracy z producentami i dystrybutorami gier planszowych.
 2. Popularyzacja tej formy rozrywki.
 3. Promocja i budowanie świadomości Stowarzyszenia wśród społeczeństwa w Polsce.

§ 3. UCZESTNICTWO W PLEBISCYCIE

 1. Uczestnikiem może być każdy aktywny członek Stowarzyszenia.
 2. Nominowanym może być każdy polski producent lub dystrybutor gry na terenie kraju, pod warunkiem dostępności produkcji w sprzedaży na dzień nominacji.
 3. Organizator dopuszcza możliwość wykluczenia Nominowanego z Plebiscytu, jeżeli ten może wpłynąć na szkodę Organizatora, poprzez wykazane nieuczciwe lub niemoralne praktyki związane ze swoją działalnością, ma wątpliwą reputację lub prezentuje wartości sprzeczne z zasadami moralnymi promowanymi przez Stowarzyszenie.

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

 1. Plebiscyt składa się z dwóch etapów: Nominacji oraz Finału.
 2. Nominacje odbywają się poprzez zgłaszanie Nominowanych z wykorzystaniem wewnętrznych kanałów komunikacji Stowarzyszenia Mensa Polska.
 3. Nominacje rozpoczynają się w 06.12.2020 r. i kończą 20.12.2020 r. 
 4. Finał rozpoczyna się 03.01.2021 r. i kończy 15.01.2020 r. (możliwe przesunięcie i/lub skrócenie terminu).
 5. Organizator dopuszcza zmianę terminów każdego z etapów, o czym poinformuje Uczestników na kanałach komunikacji.
 6. Finał odbędzie się w postaci głosowania w ankiecie, do której link zamieszczony zostanie na kanałach komunikacji Stowarzyszenia Mensa Polska.
 7. Każdy aktywny członek Stowarzyszenia jest uprawniony do oddania głosu na dowolną liczbę Nominowanych podczas Finału.
 8. Trzech Uczestników z najwyższą liczbą głosów zostaje laureatami Plebiscytu. Laureaci zostaną nagrodzeni Nagrodami od Organizatora, gra z największą liczbą głosów otrzyma Nagrodę Główną.
 9. Kryterium nadrzędnym jest ocena popularności gry, a nie jej wartości merytorycznej.

§ 5. INFORMOWANIE NOMINOWANYCH O PLEBISCYCIE

 1. Po zakończeniu etapu Nominacji, Organizator podejmie próbę kontaktu z Nominowanymi, jednocześnie informując ich o Plebiscycie i o fakcie zakwalifikowania się do etapu Finału. 
 2. Nominowani zostaną poproszeni o możliwość zamieszczenia informacji o ich udziale w Plebiscycie we wszelkich mediach Organizatora, w szczególności w mediach społecznościowych oraz na oficjalnej stronie Organizatora.
 3. W przypadku braku zgody lub braku możliwości kontaktu z Nominowanym, Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji Nominowanego z Plebiscytu.

§ 6. NAGRODY

 1. Nagrodą dla zwycięzców Finału są statuetki I i II kategorii.
 2. Organizator dopuszcza możliwość zmiany nagrody.
 3. Organizator dopuszcza możliwość wyszczególnienia dodatkowych nagród dla Nominowanych, według kryteriów określonych przez Organizatora w dodatkowym oświadczeniu lub / i  informacji na Forum.
 4. Podstawą przyznania nagrody jest wyrażenie zgody przez Nominowanego na umieszczenie informacji o Nominowanym w kontekście Plebiscytu w mediach społecznościowych oraz na oficjalnej stronie Stowarzyszenia. W przypadku braku możliwości kontaktu, lub braku zgody na powyższe, Nagroda zostanie przyznana kolejnemu Nominowanemu, według uzyskanej liczby głosów. 
 5. Nagrody zostaną przesłane Laureatom drogą pocztową lub kurierem w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wyników Plebiscytu.
 6. Wartość pojedynczej nagrody nie przekracza kwoty 2 tys. zł.

§ 7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników oraz Nominowanych jest Organizator.
 2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do uczestnictwa w Plebiscycie. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

§ 8. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Nominowanych, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Laureatów.
 2. Organizator nie odpowiada za  treści umieszczane przez Nominowanych w zakresie rzetelności i prawdziwości informacji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Plebiscytu Uczestników oraz Nominowanych, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem.

§ 9. PRAWA AUTORSKIE

 1. Prawa autorskie do gier pozostają własnością ich autorów.
 2. Prawa autorskie do nazwy i logo Organizatora są własnością Mensa International.
 3. Organizator wyraża zgodę na upublicznienie Plebiscytu zarówno przez Nominowanych, jak i Uczestników, jednak czynny udział mają jedynie Uczestnicy będący członkami Stowarzyszenia w momencie trwania Plebiscytu.

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Plebiscytu, Uczestnicy winni zgłaszać mailowo na adres sight@mensa.org.p w czasie trwania Plebiscytu, jednak nie później niż w terminie 24 godzin od ogłoszenia wyników.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania.
 4. Organizator nie przewiduje możliwości odwołania się od wyników Plebiscytu. Nominowani nie mają bezpośredniego wpływu na wynik Plebiscytu.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.12.2020 r. i obowiązuje do końca trwania Plebiscytu.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Forum.